SLUŽBY A POJMY

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Při tomto měření jsou předmětem měření nově vybudované objekty, komunikace, trasy inženýrských sítí a jiné, které je potřeba geodeticky zdokumentovat pro jejich budoucí možné vytýčení nebo pro porovnání s projektem.

Obvykle bývá toto zaměření kombinováno s geometrickým plánem, který slouží pro vklad do katastru nemovitostí. Zaměření skutečného provedení požaduje stavební úřad při kolaudaci. Součástí stavebního povolení bývá i požadavek zaměření skutečného provedení např. přípojek inženýrských sítí. U tohoto měření je potřeba objekty, které budou následně zasypány, zaměřit před jejich záhozem. Zaměření je dobré objednat s dostatečným časovým předstihem, jelikož výkopy inženýrských sítí nemohou být dlouho otevřené a je tedy potřeba zkoordinovat geodetickou činnost se stavební firmou.

U zaměřených povrchových objektů bývá součástí díla seznam souřadnic lomových bodů. Tento seznam je i u zaměřených inženýrských sítí, ve výkresu bývají význačné lomy i kótovány, aby bylo možné je orientačně vytyčit i měřením pásmem.

Výsledkem je situace v dohodnutém měřítku a seznam souřadnic a výšek zaměřených bodů.

zpět