SLUŽBY A POJMY

VYTYČENÍ STAVEB

Pro vytyčování objektů s prostorovou skladbou (např. budovy) je potřebné, aby objednatel dodal výkresy SITUACE a PŮDORYS ZÁKLADŮ. Tyto výkresy mohou být kopie, ale měly by být oražené stavebním úřadem.

Při samotném vytyčování je v terénu nejdříve vyznačen vnější obvod budoucí stavby. Následně se budují ve vzdálenosti 3-5 metrů lavečky na které se umisťují zajišťovací hřebíky jednotlivých směrů stěn.

Lavečka je dřevěná konstrukce, jejíž nákres s orientačními rozměry je na obrázku.

 

Kůly pro lavečky je třeba nachystat podle lokality. Pokud je v rovině, mohou být všechny stejně dlouhé. Jestliže je lokalita svažitá je nutné volit různé délky tak, aby desky mohly být umístěny ve stejné vodorovné výšce.

 

Celá lavečka může být zhotovena z odpadního dřeva, jen horní hrana desky musí být rovně zařezaná. Tato hrana se osazuje výškově. Nakonec jsou na lavečky vytýčeny zajišťovací hřebíky.

Lavečky musí vydržet do založení první řady cihel na základu. Součástí vytyčení je i protokol, ve kterém jsou popsány podrobnosti vytýčení a kótovaná situace.

Pro vytyčování liniových staveb (např. trasy inž. sítí) je třeba, aby objednatel dodal část projektové dokumentace s vytyčovacími prvky. Může to být kótování od stabilních stávajících objektů nebo seznam souřadnic v S-JTSK.

Vytyčení je v terénu stabilizováno dřevěnými kolíky nebo jiným odpovídajícím způsobem. Po dohodě s objednatelem je možné vytyčené body od trasy odsadit, aby při výkopech nedošlo k jejich zničení, nebo vytyčit zajišťovací body.

zpět