SLUŽBY A POJMY

GEOMETRICKÉ PLÁNY

Vyhotovujeme geometrické plány pro:

  • novostavby
  • rozestavěné stavby
  • přístavby
  • rozdělení parcel
  • vyznačení věcného břemene.

Pro vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení parcely bude potřeba k zápisu souhlas s dělením parcely od stavebního úřadu a v případě, že objednatel není majitelem dělené parcely, potom i souhlas vlastníka pozemku. Pokud vyhotoveným geometrickým plánem zanikne stavba, bude k zápisu potřebný demoliční výměr vydaný příslušným stavebním úřadem.

Pro zápis novostavby nebo přístavby budete potřebovat kolaudační rozhodnutí nebo adekvátní doklad vydaný stavebním úřadem. Geometrický plán budete potřebovat i na rozestavěnou stavbu, pokud budete žádat o hypotéku nebo úvěr některý z peněžních ústavů. V tomto případě je pro měření potřebné, aby byl zřetelný a neměnný půdorys budoucí stavby. Geometrický plán lze následně použít pro zápis hotové stavby v případě, že se nezměnil její půdorys. Rozdělení parcely lze zavkladovat pouze se:

  • smlouvou o koupi-prodeji části parcely
  • s darovací smlouvou
  • se smlouvou o směně parcel.

Rozdělení parcel je nutné vyznačit v terénu. Vyznačeny musejí být oba konce a veškeré lomové body nové hranice. Nejsou-li lomy vyznačeny zdmi, obrubníky, ploty nebo jinou pevnou stabilizací, vyznačují se plastovými mezníky nebo oc.hřeby.

Pozor na parcely na kterých vázne zástavní právo nebo jiná plomba. Zde může dojít při vkladu k potížím, které mohou být těžce řešitelné.

Geometrický plán jeden z dokladů, bez kterého nelze vklad udělat. Vyhotovení geometrického plánu je nutno objednat s dostatečným časovým předstihem, jelikož doba na jeho vyhotovení se může pohybovat okolo jednoho měsíce.

zpět